Demokrasi ve SolToplum ve SiyasetToplumsal Adalet

Çan Eğrisi (The Bell Curve) Eşitsizliği Nasıl Doğallaştırdı? (Çeviri: Kemal Büyükyüksel)

Yaklaşık 30 yıl önce Çan Eğrisi, genetik ve eşitsizlik arasında nedensel bir bağlantı olduğunu iddia etti. Soldaki pek çok kişi arasında alanı daha da gözden düşürdü, ancak genetiğin doğru bir şekilde anlaşılması aslında eşitsizliğin sosyal nedenlerini ortaya koyuyor.

Charles C. Roseman’ın Jacobin’de yayımlanmış yazısının Türkçeye çevirilmiş halidir.

Neredeyse otuz yıl önce, psikolog Richard Herrnstein ve siyaset bilimci Charles Murray The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life’ı yayınladılar. Yayınlanması, kısmen, görünüşte zor olan, insanların yaşam sonuçlarını belirlemede doğanın mı yoksa yetiştirmenin mi belirleyici olduğu sorununu kesin olarak çözme iddiasında olduğu için bilimin popüler kabulünde bir dönüm noktası oldu. Çan Eğrisi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sınıf eşitsizliğinin, farklı sosyal sonuçların suçunu gruplar arasındaki genetik olarak yerleşik farklılıklara yükleyen bir açıklama sundu.

Bu argümanların siyasi sonuçlarını hayal etmek zor değildi. Daha 1970’lerde, ekonomik yavaşlama ve New Deal projesinin terk edilmesi, politikacıların, siyasetin bir amacı olarak yeniden dağıtımın terk edildiği bir dünyaya kendilerini alıştırmaya başladıkları bir bağlam yaratmıştı. Eşitsizlik artık bir ekonomik sistemin hatası değil, her iki taraftaki politikacıların “yoksulluk kültürü” olarak tanımladığı şeyin sonucuydu. Politikacılar sanayisizleşme, işsizlik ve yoksulluğun nedenleriyle mücadele edemedikleri için sıradan insanları suçlamanın yollarını ararken, toplumun zar zor medenileşmiş bir alt kesimi olan alt sınıf hakkında konuşmalar popüler hale geldi.

Çan Eğrisi yoksulluk kültürü argümanını, eşitsizliğin nedenlerinin doğuştan ve kaçınılmaz olduğu görüşü olan kalıtsalcılıkla birleştirdi. Herrnstein ve Murray, meritokratik bir sistemin, bireylerin doğuştan gelen yeteneklerine dayalı olarak statü ve zenginlik ödüllerini dağıttığını savundu. Feodal toplum gibi sosyal hareketliliğin az çok imkansız olduğu sistemlerde, prens ile köylü arasındaki fark açısından genetiğin pek önemi yoktu. Herrnstein ve Murray’in savunduğu gibi, liberal kapitalist toplumlar, toplumsal hareketliliğe ve bireylerin nihai toplumsal konumları üzerinde güçlü bir etki yaratmaya yönelik doğal yeteneğe izin verir. Nesiller geçtikçe, sınıf genetik olarak yerleşik hale gelir ve nihayetinde sosyal hareketlilik olasılıklarına katı sınırlar koyar. Yazarlar, ırksal eşitsizliklerin nedenleri arasında kökleşmiş genetik farklılığın benzer dinamiklerinin de olduğunu ileri sürdüler.

Anlaşılır bir şekilde, bu argümanlar progresif görüşlü bilim adamlarının ve yorumcuların öfkesini uyandırdı. Bununla birlikte, kalıtsal argümanların muhaliflerinin Çan Eğrisi’ne itirazlarını ileri sürdükleri kapsamlı ve sorgulayıcı tarz, bu eleştirmenleri genellikle ters sonuçlara varmaya yöneltti. Yararsız bir şekilde, iki farklı konuyu birleştirdiler. Birincisi, bir şeyin genetik olduğunu iddia etmenin ne anlama geldiği sorusu, ikincisi ise belirli bir organizmanın biyolojisine dayanan belirli yaşam sonuçlarının kaçınılmazlığı.

Uygun şekilde konuşursak, genetik, belirli bir bağlamda bir gruptaki bireyler arasında değişen bir organizmanın bazı özellikleriyle ilgilidir. Tanım gereği, belirli bir durumda belirli bir bireyin davranışının veya gelişiminin bir açıklaması değildir. Farklılıkların nedenleri meselesini belirli bir organizmanın gelişiminin kaçınılmazlığı meselesiyle birleştirmek, Herrnstein ve Murray gibileri tarafından uygulanan kalıtsal retorik stratejinin önemli bir parçasıdır. Argümanlarının dünyada bir miktar ilgi toplamasının nedeni, eleştirmenlerini onlar adına hata yapmaya ikna etmeyi başarmış olmalarıdır.

Kafası Karışmış Doktor

Herrnstein ve Murray’in argümanlarının altında yatan kafa karışıklığı, onları başka bir bağlama uyguladığımızda netleşir. Bir kontrol için doktora gittiğinizi ve kontrol öncesi rutininizin bir parçası olarak bir genetik taramaya tabi tutulduğunuzu varsayalım. Ayrıca, sağlık uzmanınız tarafından size verilen broşürde, genomunuzun birçok küçük bölümünden genetik kodu alarak, tıp uzmanlarının belirli hastalıklara yakalanma riskiniz yüksek olup olmadığını belirleyebileceklerini okuduğunuzu hayal edin. Doktor tıbbi muayene odasının kapısından içeri girip önünüzde durup dosyanıza bakmadan önce, yirmi dakika boyunca bir muayene masasında tek başınıza oturup sonuçlarınızı beklersiniz; Bunu kısa ama anlamlı bir sessizlik takip eder ve sonunda doktorunuz şunu söyler: “Genomik sonuçlarınız kemik kanseri geliştireceğinizi söylüyor. Bittin.” Daha sonra muayene odasından çıkarlar ve bir hademe sizi bir yığın evrakın teslim edilmesi için ödeme masasına götürür.

Genom projesi ve kansere karşı savaşın genetik bileşeni fon sağlayan kuruluşlara, tıp uzmanlarına ve genel halka hiç de bu şekilde satılmadı. Bunun yerine, bilim adamları ve tıp uzmanları, genomun ve onun yaşam sonuçlarıyla olan ilişkisinin daha derinden anlaşılmasının, kanser gibi hastalıkları önleme ve iyileştirme müdahaleleri için yeni bir olasılıklar dünyası açacağı konusunda ısrar ettiler. Genetik nedenler belirleyici ve kaçınılmaz olarak görülmek yerine, yaşamı daha iyiye doğru değiştirmenin anahtarları olarak gösteriliyor. Bu görüş, önemli farklılığın kaynağını hâlâ bireyde konumlandırıp müdahaleye yönelik dar bir tıbbi yol izlese de, yine de değişimi vurgular.

Şimdi, bu tıbbi görüşü, Herrnstein, Murray ve onların yardımcıları tarafından ileri sürülen, evrimleşmiş genetik etkilerin toplumdaki eşitsizliği nasıl yapılandırdığına dair ileri sürülen kalıtsal iddialarla karşılaştırın. Kalıtsal anlatı altında, sosyal olarak tanımlanmış farklı ırk gruplarından bireyler, soylarını dünyanın farklı yerlerinden alma eğilimindedir. Ayrıca, dünyanın farklı bölgelerindeki grupların, binlerce kuşak öncesine dayanan yarı bağımsız evrimsel tarihleri ​​vardır, bu da aralarında genetik farklılıkların oluşması için önemli bir zaman sağlar.

Kalıtımcılar daha sonra varsayılan psikolojik özelliklerin, genellikle zeka testi puanlarının, sosyal ve ekonomik başarı ile ilişkili olduğunu ve sınıflar ve ırk grupları arasında değişiklik gösterme eğiliminde olduğunu gösteren araştırmalara işaret ederler. Daha sonra bu psikolojik özelliklerin kalıtsal olduğunu iddia edecekler, bu da akrabalık dereceleriyle ilgili bir şekilde akrabaların rastgele seçilmiş bireylere göre birbirlerine daha fazla benzeme eğiliminde oldukları anlamına gelir. Kalıtsalcı daha sonra genetik farklılıkların sosyal farklılıkları belirlediği ve hiçbir müdahalenin bu eşitsizlikleri iyileştiremeyeceği sonucuna varır.

Bu, hastalığın genetik etiyolojisine ilişkin tıbbi görüşün ve olası müdahaleye ilişkin dar görüşlü kimyasal görüşün eleştiriye açık olmadığı anlamına gelmez. Bununla birlikte, hekimimiz, müdahale konusunda gözü kapalı bir görüşe sahip olsa da, yine de değişimin hem mümkün hem de peşinden gitmeye değer olduğuna inanır. Kalıtsalcı için, bir doktorun tıbbi müdahale için motivasyon olarak gördüğü aynı türden gerçekler, bunun yerine eşitsizliğin kaçınılmazlığına olan inancı haklı çıkarır.

Genetik ve Kaçınılmazlık

Ancak Murray ve Herrnstein’ın düşüncelerindeki kafa karışıklığı, sadece genetiğin neden olduğu iddia edilen farklılıklara yönelik pratik tepkiler hakkındaki karamsarlıklarında bitmiyor – genetiğin ne olduğuna dair anlayışlarına kadar iniyor. “Genetik” ile ne demek istediğimizi açıklığa kavuşturarak başlayalım ve genetik olanın neden kaçınılmaz olmadığını ana hatlarıyla açıklayalım. Birincisi, genetik, bireysel organizmaların yaşam sonuçlarından ziyade organizma grupları ile ilgilenir. Tüm organizmaların genleri vardır, ancak genetiğe sahip olmak için organizma gruplarının olması gerekir çünkü genetik sonuçta varyasyonun bir grup içinde nasıl yapılandırıldığıyla ilgilidir.

İzolasyonda tek bir domates bitkisi alın. Ham DNA miktarı bakımından bir insanınkinin dörtte biri ile üçte biri arasında bir genoma sahiptir. Genomunun içinde, bu durumda, organizmaların yapısı ve işlevi için hayati önem taşıyan proteinlerin ve diğer biyokimyasalların hücresel üretimi için kimyasal bir şablon oluşturan genomun uzantıları olan birkaç on binlerce gen vardır. Bununla birlikte, zamanın tek bir noktasında tek bir bitkiyle uğraştığımız için, yaşamın zengin çeşitliliğini karakterize eden organizmalar arasındaki farklılıkları tanımlamamıza izin verecek karşılaştırmalı bir bağlam yoktur.

Ancak karşılaştırılacak çok sayıda organizmaya sahip olmak bile biyolojik bir sistemin, terimin tam anlamıyla genetiği göstermesi için yeterli değildir. Önemli olan anlamda genetik, nihayetinde genetik farklılıklardan kaynaklanan varyasyonla ilgilidir. Bunu görmek için domatesleri tekrar düşünün. Tek bir bitkiden kesimler alıp kendi toprak paylarında büyüterek kolaylıkla klonlanabilirler. Genetik olarak, farklı yeni bireyselleştirilmiş bitkiler, çok az sayıdaki mutasyon dışında, yani hücresel kopyalama sırasında meydana gelebilecek DNA’daki spontan değişiklikler dışında, birbirleriyle aynı olacaktır.

Bu klonlanmış domates bitkilerini çok sayıda karşılaştıracak olsaydık, aralarında pek çok farklılık bulurduk. Yaprakların şekli ve boyutları, meyvelerin rengi ve saplar boyunca dallanma modeli gibi farklar olacaktır. Klon olmaları nedeniyle bitkilerin hepsi genetik olarak özdeş olduğundan, bu farklılıklar genetiğe atfedilemez. Bitkilerin her birinin genleri olmasına ve varyasyon olduğunu kanıtlamak için gerekli karşılaştırmanın temelini oluşturacak bir bitki grubuna sahip olmamıza rağmen, bitkiler arasında bu varyasyonun herhangi birini açıklayabilecek hiçbir genetik farklılık yoktur. Yani domates bitkilerimiz genlere sahipken, fizyolojik farklılıklara sahip olmalarına rağmen birbirleri arasında genetik farklılık göstermezler.

Domatesler arasındaki farklılaşmanın genetik nedenlerini bulabilmemiz için domateslerin dünyasına daha yakından bakmamız gerekir. Bunu yapmak için, genetik olarak farklı çeşitler seçebilir ve genetik materyali bitkiler arasında karıştırmak için birkaç nesil süren bir üreme deneyi üstlenebiliriz, böylece deneyin sonunda üretilen her bitki olası domates genetik varyasyonlarının rastgele bir seçimini temsil eder. Bunu yapsaydık, varyasyonun hem klonlanmış hem de genetik olarak değişken grupta belirgin şekilde farklı bir şekilde düzenlendiğini büyük olasılıkla bulurduk. Herhangi bir yakın akraba klon çifti, klon grubundaki rastgele seçilmiş herhangi bir birey çiftinden daha fazla birbirine benzemez, ancak genetik olarak değişken gruptaki yakın akrabalar, şans eseri beklediğimizden daha fazla benzer olacaktır.

Organizmalar arasındaki varyasyondan bahsettiğimizde, organizmaların nasıl farklılaştığına dair ifadelerimizin hem göreli hem de bir referans çerçevesine bağlı olduğuna dikkat edin. Bunlar görecelidir, domates bitkilerinin neden boyları bakımından birbirlerinden farklı oldukları hakkında bir şeyler söyleyebilirken, tek bir domates bitkisinin neden tam olarak olduğu kadar uzun olduğuna dair bitkinin büyüdüğü çevresel koşullarla birlikte fizyoloji ve büyüme koşullarını anlamadan herhangi bir ayrıntıya girmeden mantıklı açıklamalar yapamıyoruz. Genetik çalışması, bir organizmanın bütünsel biyolojik hesaplarını oluşturmamıza yardımcı olabilir, ancak tüm işi kendi başına yapamaz.

“Genetik” olanın “belirlenmiş” ile karıştırılmasını içeren retorik kurnazlığı ifşa etmek, Herrnstein ve Murray’in The Bell Curve’ündeki de dahil olmak üzere, kalıtımsal argümanın önemli bir bileşeninin altını boşaltıyor. Belirli bir genotip – organizma tarafından taşınan genetik varyantların bir kombinasyonu – farklı doğal veya sosyal çevresel bağlamlarda fenotip – bir organizmanın fiziksel, davranışsal ve fizyolojik özellikleri – üzerinde farklı etkilere sahip olabilir. İnsanların gelişebileceği, öğrenebileceği, gelişebileceği ve mücadele edebileceği geniş sosyal alanı keşfetmeden, insan davranışının sabitliği veya şekillendirilebilirliği hakkında anlamlı sonuçlar çıkarılamaz.

Genetiği anlamanın, organizmaların, özellikle de insanların var olduğu dünyayı anlamaya bağlı olduğu gerçeğini gizlemek, Murray ve Herrnstein’ın argümanlarının başarısının anahtarıdır. Kalıtımsal argüman, kendisi de hiçbir şekilde kaçınılmaz olmayan bir tarihin ürünü olan tek bir bağlamda gözlemlenenlere odaklanarak, yaşam ve toplum koşullarını, onları deneyimlediğimiz şekliyle, sanki hiçbir alternatif yokmuş gibi ele alır. Biyolojik tekno-saçmalığın arkasına saklanan kalıtımcılar, tek bir vakada sayılan genlerin etkileri hakkındaki bir ifade ile evrensel genetik determinizm iddiası arasında yersiz bir geçişi kolaylıkla yapabilirler.

Genetik Tuzaktan Kaçınmak

En tehlikelisi, tekil olanın rastgele gerçeklerinden evrensel ve kaçınılmaz olana dair iddialara bu yersiz sıçrayış, daha geniş bilimsel ve kamusal genetik anlayışına o kadar yerleşmiştir ki, kalıtımı eleştirenler tarafından bile kabul edilir hale gelmiştir. İlerici amaçlarla motive olan pek çok kalıtım karşıtı yemi yutar ve sanki kalıtımcılar ve diğer deterministler tarafından desteklenen bilimin birçok eksikliği temel sorunmuş gibi, genetiğin kendisine saldırarak doğrudan genetik tuzağın ağzına atlar.

Bu, bilim adamlarının yeni ortaya çıkan ve en aşırı ve abartılı haliyle, kazanılmış özelliklerin genetik olmayan bir şekilde önemli ölçüde miras alındığını varsayarak, Lamarckizm’i 21. yüzyıl için yeniden canlandıran epigenetik alanını kucaklama telaşından daha net başka bir yerlerde görülemez. Hatta pek çok bilim adamı, “genetik” olanın “belirlenmiş” anlamına geldiği yanılgısına kendileri de inandıkları için genetikten kaçınmak için ellerinden geleni yapacaktır. Eleştirmenlerin genetik tuzağa düşme sıklığı, kalıtsallığa etkisiz bir tepki olmasının yanı sıra, sosyal sorunların kaçınılmaz bir dünyada bireylerin temel yapısından kaynaklandığı algısını güçlendirerek kalıtımcılığa destek sağlar. Ancak çabalarımızı, tarihsel olarak rastgele olan ve hiçbir şekilde kaçınılmaz olmayan eşitsizlikleri ele alacak yeni toplumsal yapılanmalar ve kurumlar bulmaya adamamıza engel olur.

Kalıtımcılıkla mücadelede iyi bir ilk adım, onunla aynı fikirde olmayı bırakmaktır. İkinci adım, dikkatimizi sosyal dünyaya çevirerek, çoğu zaman mikroskop kullanılmadan bile gözlemlenebilecek kadar net olan yoksulluğun ve insan ıstırabının nedenlerini incelemektir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu