Demokrasi ve SolEkonomi ve KamuculukToplum ve Siyaset

Neden Sosyalizm? – Albert Einstein

Albert Einstein dünyaca ünlü bir fizikçidir. Bu makale ilk olarak Monthly Review’un ilk sayısında (Mayıs 1949) yayımlandı. Daha sonra MR’ın ellinci yılının ilk sayısını anmak üzere Mayıs 1998’de yayınlandı.

Ekonomik ve sosyal konularda uzman olmayan birinin sosyalizm hakkında görüşlerini dile getirmesi uygun mudur? Birçok nedenden ötürü bunun uygun olduğunu düşünüyorum.

Öncelikle, bilimsel bilgi açısından konuyu ele alalım. Astronomi ile ekonomi arasında, her iki alanda da belirli bir grup fenomen için genel kabul edilebilir yasaları keşfetmeye çalışan bilim insanlarının aynı metodolojiyi kullandıkları düşünülebilir. Ancak, gerçekte böyle metodolojik farklılıklar vardır. Ekonomi alanında genel yasaların keşfi, gözlemlenen ekonomik fenomenlerin sıklıkla birçok faktörden etkilenmesi ve bu faktörlerin ayrı ayrı değerlendirilmesinin kolayca mümkün olmaması nedeniyle zordur. Ayrıca, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana biriken deneyimler, bilindiği gibi, tamamen ekonomik olmayan nedenlerle de büyük ölçüde etkilenmiş ve sınırlanmıştır. Örneğin, tarihin büyük devletlerinin çoğu fetih sonucu var olmuştur. Fetheden halklar, fethedilen ülkede hukuki ve ekonomik olarak ayrıcalıklı sınıf olarak kendilerini konumlandırmışlardır. Arazi mülkiyetinde tekelleşmişler ve kendi saflarından bir ruhban sınıfı atamışlardır. Eğitimden sorumlu olan rahipler, toplumun sınıf ayrımını kalıcı bir kurum haline getirmiş ve toplumu, büyük ölçüde bilinçsizce sosyal davranışlarında yönlendiren bir değerler sistemi yaratmışlardır.

Ancak tarihi gelenek, tabiri caizse, dünden kalmadır; hiçbir yerde Thorstein Veblen’in “yırtıcı aşama” dediği insan gelişim aşamasını gerçekten aşamadık. Gözlemlenebilir ekonomik gerçekler bu aşamaya aittir ve onlardan türetebileceğimiz yasalar bile başka aşamalara uygulanabilir değildir. Sosyalizmin gerçek amacı tam da insan gelişiminin yırtıcı aşamasını aşmak ve ilerlemek olduğundan, ekonomik bilim şu anki haliyle gelecekteki sosyalist toplum hakkında bize çok az ışık tutabilir.

İkincisi, sosyalizm sosyal-etik bir amaca yöneliktir. Ancak bilim, amaçları yaratamaz ve hatta onları insanlara aşılayamaz; en fazla bilim, belirli amaçlara ulaşmak için gereken araçları sağlayabilir. Amaçlar, yüksek etik ideallere sahip kişilikler tarafından tasarlanır ve eğer bu amaçlar ölü doğmuş değil de canlı ve dinamikse, toplumun yavaş evrimini yarı bilinçli olarak belirleyen birçok insan tarafından benimsenir ve ileriye taşınır.

Bu nedenlerden dolayı, insan problemleri söz konusu olduğunda bilim ve bilimsel yöntemleri fazla abartmamalı ve toplumun organizasyonunu etkileyen konularda yalnızca uzmanların görüş bildirme hakkına sahip olduğunu varsaymamalıyız.

Bir süredir sayısız ses, insan toplumunun bir krizden geçtiğini, istikrarının ciddi şekilde sarsıldığını dile getiriyor. Böyle bir durumda, bireylerin ait oldukları grup, küçük ya da büyük, karşısında kayıtsız veya hatta düşmanca hissetmeleri karakteristik bir tutumdur. Bunu açıklamak için kişisel bir deneyimimi paylaşayım. Yakın zamanda akıllı ve iyi niyetli bir adamla başka bir savaş tehdidi hakkında konuştum, ki bence bu, insanlığın varlığını ciddi şekilde tehlikeye atıyordu, ve yalnızca uluslarüstü bir organizasyonun bu tehlikeden koruma sağlayacağını belirttim. Bunun üzerine, ziyaretçim çok sakin ve serinkanlı bir şekilde bana şunu söyledi: “İnsan ırkının yok olmasına neden bu kadar karşısınız?”

Bir yüzyıl önce kimsenin böyle bir açıklamayı bu kadar hafifçe yapmayacağından eminim. Bu, kendisi içinde bir denge kurmaya çalışmış ve başarmaktan umudu kesmiş bir adamın ifadesidir. Bu, birçok insanın bugünlerde çektiği acılı bir yalnızlık ve izolasyonun ifadesidir. Nedeni nedir? Bir çıkış yolu var mı?

Bu tür soruları sormak kolay, ancak onları belirli bir güvenle cevaplamak zordur. Yine de, çelişkili ve belirsiz duygularımızın ve çabalarımızın çoğu zaman basit ve kolay formüllerle ifade edilemeyeceğinin çok farkında olsam da, elimden geldiğince denemek zorundayım.

İnsan, aynı anda hem yalnız bir varlık hem de sosyal bir varlıktır. Yalnız bir varlık olarak, kendi varlığını ve kendisine en yakın olanların varlığını korumaya, kişisel arzularını tatmin etmeye ve doğuştan gelen yeteneklerini geliştirmeye çalışır. Sosyal bir varlık olarak ise, diğer insanların tanınmasını ve sevgisini kazanmaya, onların sevinçlerine ortak olmaya, üzüntülerinde onları teselli etmeye ve yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışır. Bu çeşitli, sıkça çelişen çabaların varlığı, bir insanın özel karakterini belirler ve bu çabaların özgül birleşimi, bir bireyin iç dengeye ne ölçüde ulaşabileceğini ve toplumun refahına ne ölçüde katkıda bulunabileceğini belirler. Bu iki dürtünün göreceli gücü, büyük ölçüde kalıtımla belirlenmiş olabilir. Ancak, nihayetinde ortaya çıkan kişilik, bir insanın gelişim sırasında kendisini içinde bulduğu çevre, yetiştiği toplumun yapısı, bu toplumun gelenekleri ve belirli davranış türlerine yönelik değerlendirmeleri tarafından büyük ölçüde şekillenir. Soyut “toplum” kavramı, birey için çağdaşlarıyla ve önceki kuşaklarla olan doğrudan ve dolaylı ilişkilerinin toplamını ifade eder. Birey kendi başına düşünebilir, hissedebilir, çabalayabilir ve çalışabilir; ancak fiziki, entelektüel ve duygusal varlığı için topluma o kadar bağımlıdır ki, onu toplum çerçevesi dışında düşünmek veya anlamak mümkün değildir. “Toplum,” insana gıda, giysi, barınak, çalışma araçları, dil, düşünce biçimleri ve düşünce içeriği sağlar; yaşamı, “toplum” kelimesinin ardında gizlenmiş olan milyonlarca insanın geçmişte ve şimdi gerçekleştirdiği emek ve başarılarla mümkün olur.

Bu nedenle, bireyin topluma olan bağımlılığı doğa kanunu olup, karıncalar ve arılar örneğinde olduğu gibi ortadan kaldırılamaz bir durumdur. Ancak, karıncalar ve arıların tüm yaşam süreci, en küçük detayına kadar katı kalıtımsal içgüdülerle belirlenmişken, insan varlıklarının sosyal yapısı ve ilişkileri çok değişkendir ve değişime yatkındır. Bellek, yeni kombinasyonlar yapma yeteneği ve sözlü iletişim yeteneği, insanlarda biyolojik zorunluluklarla belirlenmeyen gelişmeleri mümkün kılmıştır. Bu gelişmeler, geleneklerde, kurumlarda ve organizasyonlarda; edebiyatta; bilimsel ve mühendislik başarılarında; sanat eserlerinde kendini gösterir. Bu, bir anlamda, insanın kendi yaşamını kendi davranışıyla etkileyebileceğini ve bu süreçte bilinçli düşünme ve iradenin rol oynayabileceğini açıklar.

İnsan, doğumda, sabit ve değiştirilemez kabul etmemiz gereken biyolojik bir yapıyı miras alır, ki buna insan türüne özgü doğal dürtüler de dahildir. Ayrıca, yaşamı boyunca, toplumdan iletişim yoluyla ve diğer birçok etki türü aracılığıyla edindiği bir kültürel yapı da kazanır. Zamanla değişime tabi olan bu kültürel yapı, bireyin toplumla olan ilişkisini büyük ölçüde belirler. Modern antropoloji, sözde ilkel kültürlerin karşılaştırmalı araştırmaları yoluyla, insan davranışlarının, topluma egemen olan kültürel kalıplar ve organizasyon türlerine bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösterebileceğini öğretmiştir. Bu, insanın durumunu iyileştirmeye çalışanların umutlarını dayandırabilecekleri bir temeldir: İnsanlar, biyolojik yapıları nedeniyle birbirlerini yok etmeye veya acımasız, kendi kendine dayatılan bir kadere mahkum değildir.

Toplumun yapısı ve insanın kültürel tutumu, insan yaşamını olabildiğince tatmin edici kılmak için nasıl değiştirilmelidir diye sorarsak, değiştiremeyeceğimiz belirli koşulların farkında olmamız gerektiğini sürekli aklımızda tutmalıyız. Daha önce belirtildiği gibi, insanın biyolojik doğası, tüm pratik amaçlar için değiştirilemez. Ayrıca, son birkaç yüzyılın teknolojik ve demografik gelişmeleri, kalıcı olan koşullar yaratmıştır. Nispeten yoğun nüfuslu topluluklarda, varlıklarının devamı için vazgeçilmez olan mallarla birlikte, aşırı işbölümü ve son derece merkezileşmiş bir üretim aygıtı kesinlikle gereklidir. Geçmişe bakıldığında oldukça pastoral görünen o zaman, bireylerin veya nispeten küçük grupların tamamen kendine yeterli olabileceği dönem, sonsuza dek geçmiştir. İnsanlığın, şimdi bile, bir üretim ve tüketim gezegeni topluluğu oluşturduğunu söylemek hiç de abartılı olmayacaktır.

Şimdi, zamanımızın krizinin özünün ne olduğunu kısaca belirtebileceğim noktaya geldim. Bu, bireyin toplumla olan ilişkisini ilgilendirir. Birey, topluma olan bağımlılığının her zamankinden daha fazla farkına varmıştır. Ancak bu bağımlılığı pozitif bir varlık, organik bir bağ, koruyucu bir güç olarak değil, doğal haklarına veya hatta ekonomik varlığına bir tehdit olarak deneyimler. Dahası, toplumdaki konumu, bireyin egosantrik dürtülerinin sürekli olarak vurgulanmasına neden olurken, doğal olarak daha zayıf olan sosyal dürtüleri giderek zayıflamaktadır. Toplumdaki konumu ne olursa olsun, tüm insanlar bu bozulma sürecinden muzdariptir. Kendi egosunun bilinmeyen mahkumları olarak, güvensiz, yalnız ve hayatın naif, basit ve saf keyfinden yoksun hissederler. İnsan, kısa ve tehlikeli olan yaşamında ancak topluma kendini adayarak anlam bulabilir.

Mevcut kapitalist toplumun ekonomik anarşisi, benim görüşüme göre, bu kötülüğün gerçek kaynağıdır. Önümüzde, üyeleri birbirlerinin ortak emeklerinin meyvelerini çalmaya çalışan büyük bir üreticiler topluluğu duruyor—bunu genellikle zor kullanarak değil, yasal olarak belirlenmiş kurallara sadakatle yaparlar. Bu bağlamda, üretim araçlarının—yani, tüketim mallarını ve ek sermaye mallarını üretmek için gereken tüm üretim kapasitesinin—yasal olarak bireylerin özel mülkü olabileceğini ve çoğunlukla da olduğunu anlamak önemlidir.

Basitlik adına, devam eden tartışmada, üretim araçlarının mülkiyetine katılmayan herkesi “işçi” olarak adlandıracağım—bu terimin alışılmış kullanımına tam olarak uymasa da. Üretim araçlarının sahibi, işçinin emek gücünü satın alma konumundadır. Üretim araçlarını kullanarak, işçi yeni mallar üretir ve bu mallar kapitalistin mülkiyetine geçer. Bu sürecin temel noktası, işçinin ürettiği ile aldığı arasındaki ilişkinin, her ikisinin de gerçek değer açısından ölçülmesidir. Emek sözleşmesi “özgür” olduğu sürece, işçinin aldığı, ürettiği malların gerçek değeriyle değil, onun asgari ihtiyaçları ve kapitalistlerin emek gücü talepleri ile iş için rekabet eden işçilerin sayısına göre belirlenir. İşçinin aldığı ödeme, ürettiği ürünün değeri tarafından belirlenmez.

Özel sermaye, kısmen kapitalistler arasındaki rekabet nedeniyle, kısmen de teknolojik gelişme ve artan işbölümü nedeniyle daha büyük üretim birimlerinin küçük olanlar pahasına oluşmasını teşvik ettiğinden, az sayıda elde yoğunlaşma eğilimindedir. Bu gelişmelerin sonucu, özel sermayenin demokratik olarak organize edilmiş bir siyasi toplum tarafından etkili bir şekilde kontrol edilemeyen muazzam gücü olan bir oligarşidir. Bu, yasama organlarının üyelerinin büyük ölçüde özel kapitalistler tarafından finanse edilen veya başka şekilde etkilenmiş siyasi partiler tarafından seçildiği için doğrudur. Bu durum, seçmenleri yasama organından ayırır. Sonuç olarak, halkın temsilcileri, dezavantajlı kesimlerin çıkarlarını yeterince korumaz. Ayrıca, mevcut koşullar altında, özel kapitalistler kaçınılmaz olarak, doğrudan veya dolaylı biçimde, bilgi kaynaklarını (basın, radyo, eğitim) kontrol ederler. Bu nedenle, bireysel vatandaşın objektif sonuçlara varması ve siyasi haklarını akıllıca kullanması son derece zor, hatta çoğu durumda imkansızdır.

Özel mülkiyete dayalı bir ekonomide geçerli olan durum, iki ana ilke ile karakterize edilir: birincisi, üretim araçları (sermaye) özel mülkiyettedir ve sahipleri bunları istedikleri gibi kullanırlar; ikincisi, emek sözleşmesi özgürdür. Elbette, bu anlamda saf bir kapitalist toplum yoktur. Özellikle, işçilerin, uzun ve acılı siyasi mücadeleler sonucunda, belirli işçi kategorileri için “özgür emek sözleşmesi”nin biraz daha geliştirilmiş bir biçimini güvence altına aldıkları unutulmamalıdır. Ancak genel olarak, bugünkü ekonomi “saf” kapitalizmden çok farklı değildir.

Üretim, kullanım için değil, kar için yapılır. Çalışmak isteyen ve çalışmaya muktedir olan herkesin her zaman iş bulacağına dair bir garanti yoktur; “işsizler ordusu” neredeyse her zaman mevcuttur. İşçi, sürekli olarak işini kaybetme korkusuyla yaşar. İşsiz ve düşük ücretli işçiler, karlı bir pazar sunmadıkları için tüketim malları üretimi kısıtlanır ve büyük zorluklar ortaya çıkar. Teknolojik ilerleme, sıklıkla, tüm işçiler için iş yükünün hafiflemesi yerine daha fazla işsizlikle sonuçlanır. Kar motivasyonu, kapitalistler arasındaki rekabetle birlikte, sermayenin birikim ve kullanımında giderek daha şiddetli krizlere yol açan bir istikrarsızlığa neden olur. Sınırsız rekabet, büyük bir emek israfına ve bireylerin sosyal bilincinin sakatlanmasına neden olur.

Bu bireylerin sakatlanmasını, kapitalizmin en kötü kötülüğü olarak değerlendiriyorum. Tüm eğitim sistemimiz bu kötülükten muzdariptir. Öğrenciye, gelecekteki kariyerine hazırlık olarak mülkiyet başarısına tapınmaya teşvik edilen abartılı bir rekabetçi tutum aşılanır.

Bu ciddi kötülükleri ortadan kaldırmanın tek yolu olduğuna ikna oldum: Bu da sosyal hedeflere yönelik bir eğitim sistemi ile birlikte sosyalist bir ekonomi kurmaktır. Böyle bir ekonomide, üretim araçları toplumun kendisine aittir ve planlı bir şekilde kullanılır. Toplumun ihtiyaçlarına göre üretimi ayarlayan planlı bir ekonomi, yapılacak işi tüm çalışabilecekler arasında dağıtır ve her erkek, kadın ve çocuğa bir geçim garantisi sağlar. Bireyin eğitimi, kendi doğuştan gelen yeteneklerini geliştirmesinin yanı sıra, şimdiki toplumda güç ve başarının yüceltilmesi yerine, ona başkalarına karşı sorumluluk duygusu geliştirmeye çalışır.

Yine de, planlı bir ekonominin henüz sosyalizm olmadığını hatırlamak gereklidir. Planlı bir ekonomi, bireyin tamamen köleleştirilmesi ile birlikte gelebilir. Sosyalizmin başarılması, bazı son derece zor sosyo-politik problemlerin çözümünü gerektirir: Merkezi politik ve ekonomik güçlerin bu kadar ileri düzeyde merkezileşmesine karşın, bürokrasinin aşırı güçlü ve kibirli hale gelmesini nasıl engelleyebiliriz? Bireyin haklarını nasıl koruyabilir ve bürokratik güce demokratik bir denge sağlayabiliriz?

Bu geçiş çağımızda, sosyalizmin hedefleri ve sorunları hakkında netlik büyük önem taşır. Şu anki koşullar altında, bu problemlerin serbest ve engelsiz tartışılması güçlü bir tabu haline geldiğinden, bu derginin kurulmasını önemli bir kamu hizmeti olarak görüyorum.

Çeviri: Kemal Büyükyüksel

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu